Avís legal

Avís legal

L'accés al web de Kutxabank, S.A. (d’ara endavant, “Kutxabank”) i la informació relativa a qualssevol dels productes i serveis que s'hi presenten comporta la submissió a les condicions previstes en aquest Avís Legal i la seva acceptació. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut, si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al web de Kutxabank.

La informació oferta en aquesta pàgina no constitueix assessorament en matèria d'inversió, ni assessorament bancari. Com que no suposa un assessorament bancari, la informació oferta no es basa en una anàlisi objectiva i àmplia dels serveis bancaris disponibles en el mercat, ni considera la situació personal i financera de l'usuari, preferències o objectius.

L'usuari ha de ser conscient que els productes que apareixen en aquest web poden no ser adequats per a la seva situació personal, la seva posició financera o el seu perfil de risc, ja que no han estat tingudes en compte per a l'elaboració de la informació que hi ha aquí, per la qual cosa ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió tenint en compte aquestes circumstàncies i procurant-se l'assessorament específic i especialitzat que pugui caldre.

Kutxabank declina qualsevol responsabilitat per l'ús que es pugui verificar d'aquesta en aquest sentit, i de forma específica ha d'entendre's que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada als usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d'Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis i/o productes financers.

Les condicions que es recullen a continuació són les que hi ha vigents des de la data de la seva última actualització. No obstant això, Kutxabank es reserva el dret a actualitzar, modificar i/o eliminar en qualsevol moment la informació inclosa al seu web, i pot, fins i tot sense avisar, limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que, a criteri de Kutxabank, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat.

En el cas de modificació d'aquest Avís Legal, en qualsevol moment, les condicions que aquest contingui entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris des d'aquesta data.

Alguns espais d'aquest lloc podran presentar avisos legals específics referits als seus continguts o funcionalitats pròpies, per la qual cosa se'n recomana la lectura. En concret, en aquells espais en què Kutxabank pugui oferir a l'usuari la possibilitat de contractar determinats productes o serveis, i en què posarà a disposició dels usuaris interessats les condicions generals de contractació aplicables.

Si no està d'acord amb les condicions d'aquest Avís Legal, li preguem que s'abstingui d'utilitzar aquest lloc web o de contractar qualsevol dels productes o serveis oferts per Kutxabank.

1) TITULARITAT DEL WEB

Aquesta pàgina web és titularitat de Kutxabank, com a entitat de crèdit responsable del tractament de les dades per part de l'organització. Les dades identificatives i de contacte de Kutxabank com a prestador de serveis de la societat de la informació en compliment del que estableix l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic es recullen a continuació:

  • Denominació social: Kutxabank, S.A.
  • Adreça postal i electrònica: Gran Vía Diego López de Haro, 30-32, 48009 (Bilbao); info@kutxabank.es
  • Número d'identificació fiscal: A95653077
  • Dades d'inscripció en el registre mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 5226, Llibre 0, Foli 1, Full BI-58729, inscripció 1r i en el Registre de Bancs i Banquers del Banc d'Espanya amb el número 2095.

2) POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Com a norma general, la utilització del web de Kutxabank no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant això, en aquells supòsits en què l'usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a Kutxabank, aquesta Societat en garanteix la confidencialitat, així com el compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, oferint garanties suficients respecte de la implantació i manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que garanteixin la protecció de les seves dades.

Pot consultar la nostra Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal a l'enllaç següent https://guiaviviendakutxabank.es/ca/politica-de-privacitat/

3) PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina web de Kutxabank, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu no limitador, tots els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són de la titularitat exclusiva de Kutxabank o de tercers (sent aquesta la legítima concessionària) i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.
L'accés per part dels usuaris als continguts de la pàgina web de Kutxabank no els atorga cap dret ni titularitat sobre aquests.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts al web de Kutxabank esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat de forma prèvia i expressa. El contingut d'aquesta pàgina web podrà únicament ser baixat al terminal de l'usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial.
La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d'aquestes condicions i/o de les lleis de propietat industrial i intel·lectual. Kutxabank es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial d'aquest lloc web, la seva informació o els seus continguts.

4) USOS PROHIBITS

Està totalment prohibit crear enllaços a la pàgina web de Kutxabank des de terceres pàgines web sense l'autorització expressa i per escrit de Kutxabank, així com presentar la pàgina web de Kutxabank o la informació que conté amb frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.
En qualsevol cas, els enllaços que, respectant les exigències, s'estableixin a la pàgina web de Kutxabank des d'altres pàgines, permetran l'esmentat accés, però no reproduiran el seu contingut de cap manera (totalment o parcialment) llevat del logotip o denominació social de Kutxabank a efectes merament informatius.

5) RESPONSABILITATS

Kutxabank no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i informació continguts al web de Kutxabank, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Kutxabank no respondrà de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers que siguin accessibles des del web de Kutxabank mitjançant enlla&ccedilAvís legal;os, hipervincles o enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o enllaços al web de Kutxabank. En el mateix sentit, Kutxabank no respondrà de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Kutxabank, llevat d'autorització expressa d'aquesta última. En conseqüència, Kutxabank no és responsable ni garanteix el bon funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat de la informació i altres continguts integrats en els esmentats espais o pàgines web de tercers.

Kutxabank no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del web de Kutxabank per terceres persones o entitats i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s'ha esmentat anteriorment, es puguin produir per: (a) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (b) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (c) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (d) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (e) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (f) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (g) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Kutxabank no assumeix cap responsabilitat, sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (a) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Kutxabank; (b) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (c) ús indegut o inadequat de la pàgina web de Kutxabank; (d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

En qualsevol cas, l'usuari de la pàgina web de Kutxabank serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Kutxabank pugui patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal, o per les condicions particulars que li siguin aplicables.

Kutxabank no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seva versió electrònica publicats a les seves pàgines web.

6) PUBLICACIONS

Qualsevol publicació subministrada a través d'aquest lloc web no substitueix, de cap manera, qualsevol publicació que hagi de ser realitzada a través dels pertinents canals de comunicació oficials (com per exemple: Diari Oficial de la Unió Europea, Butlletí Oficial de l'Estat, Diari oficial de les corresponents comunitats autònomes, butlletins provincials, Butlletí Oficial del Registre Mercantil, diaris de gran difusió...).

7) POLÍTICA DE SEGURETAT

L'accés al web no implica l'obligació per part de Kutxabank de controlar l'absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'usuari en qualsevol cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes i equips informàtics.

Kutxabank no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant el seu accés a la pàgina web corporativa.

8) POLÍTICA DE COOKIES

Es podrà consultar el detall de la informació sobre la política de cookies de Kutxabank a l'enllaç següent https://guiaviviendakutxabank.es/es/politica-de-cookies/

9) LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions queden subjectes a la legislació espanyola, i poden ser revisades i modificades en qualsevol moment amb l'objecte d'adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confianza Online i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confianza Online (www.confianzaonline.es).