Glossari de termes

Premio Expansión

Resol els teus dubtes amb aquest glossari que posem a la teva disposició perquè entenguis aquelles paraules que s’usen en el lèxic hipotecari i que potser no tens molt clar.

Sol·licitar informació

API

Agent de la propietat immobiliària. És un professional, amb títol expedit pel Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, que fa d’intermediari en les transaccions immobiliàries. Cobra una comissió.

Aval

Forma de garantia que consisteix en el compromís d’una persona -avalador – de respondre de l’obligació contreta per una altra -avalat- en cas d’incompliment en el pagament.

Creditor

En un préstec, el que té dret al cobrament del deute, segons les condicions pactades.

Ampliació d'una hipoteca

Es considera ampliació d’hipoteca tant l’augment de capital, com l’augment del termini de devolució d’una hipoteca.

Arres

En el contracte de compravenda, suma de diners que lliura el comprador al venedor com a garantia que comprarà l’habitatge segons les condicions acordades. Sol ser d’entre un 3% i 10% de l’import total de l’habitatge. Les més habituals són les arres penitencials, que permeten deslligar-se del contracte abans de la signatura de l’escriptura.

Cadència

És la periodicitat amb què es revisa el tipus d’interès en les hipoteques de tipus variable. Es pot negociar amb el banc, encara que generalment la revisió és cada dotze mesos. No confonguis amb carència.

Càrregues

Són les limitacions a la lliure disposició d’una propietat, inscrites en el Registre de la Propietat mitjançant un document públic. Una càrrega pot ser una hipoteca, una servitud de pas, un dret d’usdefruit o una condició resolutòria. S’entén que un immoble està lliure de càrregues si no pesa sobre aquest cap limitació inscrita en el Registre de la Propietat.

Comissió API

En cas que la compravenda de l’habitatge es gestioni per un tercer, les comissions poden variar des d’un 2% fins a un 5% en cas que se’n firmi exclusivitat. Tot depèn de l’acord a què arribin venedor i API.

Comissió de subrogació

Percentatge que cobra el banc en canviar a una altra entitat la hipoteca. Per a les hipoteques actuals, la comissió màxima per subrogació, marcada per la llei, és de 0,50% durant els primers cinc anys i 0,25% a partir del sisè any. És negociable amb el banc fins a 0%.

Contracte de compravenda

En aquest s’acorda la transmissió de l’habitatge de manera privada entre comprador i venedor.

Compte d'estalvi habitatge

Compte d’estalvi els fons del qual són exclusivament destinats a l’adquisició, construcció o rehabilitació de l’habitatge habitual del titular del mateix compte. La principal característica dels comptes habitatge són els interessants avantatges fiscals que incorporen i que permeten desgravar-se, durant un màxim de 4 anys, el 15% de les quantitats invertides en aquest compte que no excedeixin 9.000 € anuals. Per als comptes oberts abans de l’1/1/1999 el termini és de 5 anys. A més, els comptes habitatge solen oferir un tipus d’interès lleugerament més elevat que altres comptes.

Quota

És l’import que el client es compromet a pagar, a Espanya generalment de forma mensual, a l’entitat financera que li ha concedit el préstec, en concepte d’interessos i devolució del capital prestat. El més freqüent és que sigui constant, encara que també pot ser creixent o decreixent.

Escriptura pública

Document autoritzat i signat davant de notari que dona fe de les clàusules del contracte i que s’inscriu en el Registre de la Propietat. En aquest document consten tots els detalls de l’habitatge, com l’import que s’ha pagat, les parts que han fet la transacció, la descripció física de la propietat, les càrregues que pogués tenir l’immoble, les despeses de comunitat i el títol d’adquisició de la propietat.

Euríbor

És l’índex de referència més utilitzat a Espanya per atorgar préstecs hipotecaris. Representa la mitjana dels tipus d’interès pels préstecs de diners concedits pels 64 bancs amb més volum de negoci de la Unió Europea. És un índex variable que fluctua amb l’expansió/retracció de l’economia.

Fiança

Bestreta de diners que serveix com a garantia del compliment d’una obligació.

Fitxa d'informació personalitzada

Últim document que facilita el banc al comprador on detalla les condicions del préstec hipotecari.

Finançament habitatge

Quantitat de diners prestats. Per a l’adquisició d’un habitatge sol oscil·lar entre el 70% i el 80% del valor de taxació de l’immoble que es compra.

IAJD (compravenda)

Impost sobre actes jurídics documentats que grava les compravendes formalitzades en document públic. S’aplica sobre l’import escripturat i en cap cas no supera l’1%. El seu import varia segons la Comunitat Autònoma i el valor de l’habitatge.

IAJD (hipoteca)

Impost sobre actes jurídics documentats que grava les hipoteques formalitzades en document públic. S’aplica sobre la responsabilitat hipotecària i varia segons la comunitat autònoma. El seu valor màxim pot ser de l’1% de la responsabilitat hipotecària.

IBI

Impost sobre els béns immobles pagat pel propietari. El seu cobrament és anual i s’aplica segons el valor cadastral de l’habitatge.

Impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal

És l’únic pagament que ha de fer el venedor, per llei. L’import no depèn del valor de transmissió ni del valor de mercat de l’habitatge, sinó del valor cadastral, i l’import el detalla l’Ajuntament.

Informació dels titulars i avaladors necessaris per a la viabilitat del préstec

DNI, 3 últimes nòmines, última declaració de la renda i justificants de pagament d’altres préstecs o moviments de compte dels 3 últims mesos.

Interès fix

És el tipus d’interès que es manté constant durant tota la vida del préstec. La pujada o baixada de l’Euríbor no afecta els préstecs pactats a interès fix.

Interès variable

És el tipus d’interès que està format per un índex de referència més un diferencial pactat amb el banc. L’índex de referència més utilitzat en préstecs a interès variable és l’Euríbor. A diferència de l’interès fix, el seu valor varia amb les oscil·lacions del mercat.

ITP (impost sobre transmissions patrimonials)

Impost aplicat a la compravenda d’habitatges de segona mà. El seu import és un percentatge sobre el preu escripturat i varia en funció de la comunitat autònoma. Als habitatges que se’ls aplica ITP, no se’ls aplica IVA.

IVA

En un habitatge de nova construcció l’IVA actual és del 10% sobre el preu total de l’habitatge. Si es tracta d’un altre tipus d’immoble, és del 21%, llevat de quan es tracta d’un habitatge amb protecció oficial, que li correspon el 4%. Aquest pagament el fa el comprador, però serà el venedor qui es responsabilitzi d’ingressar l’impost en la hisenda pública.

Minuta de la taxació

Pot sol·licitar-se abans de la signatura del contracte de compravenda o durant la sol·licitud de la hipoteca amb l’objectiu d’assegurar que el preu de l’habitatge correspon al preu mitjà de mercat. Aquesta despesa varia en funció del tipus d’habitatge i els metres quadrats (entre 100 i 400 €).

Minuta notarial

Despesa produïda per l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda. La quantia depèn de l’import de l’immoble, i pot incrementar-se depenent de l’operativa notarial.

Minuta registral

Honoraris generats per la inscripció de la compravenda en el Registre de la Propietat. La seva quantia també depèn de l’import de l’habitatge.

Nota de càrregues

Document del Registre de la Propietat que informa sobre la realitat, a efectes jurídics, d’un habitatge.

Nota simple informativa

Document que se sol·licita al Registre de la Propietat o a la notaria amb l’objectiu de comprovar les càrregues de l’habitatge (hipoteques, embargaments, impagaments, etc.).

Oferta vinculant

Document final que el banc lliura al comprador per a la presa de decisió. Té una validesa màxima de 14 dies naturals des de la data de lliurament.

Préstec hipotecari

Préstec de diners garantia de la qual és un immoble. Generalment, se sol·licita per finançar la compra d’una propietat que és la que garanteix el pagament del préstec.

Prestatari

És el beneficiari del préstec. La persona que rep diners en préstec, contrau l’obligació de tornar-lo en el termini acordat per contracte.

Registre de la propietat

Registre públic on s’inscriuen i modifiquen les dades dels immobles, així com les càrregues que els afecten.

Responsabilitat hipotecària

És la suma de tots els conceptes que queden garantits mitjançant la hipoteca: el capital, les costes judicials, els interessos normals i els de demora, les despeses, etc. Sobre aquest import es calculen les despeses de formalització i cancel·lació de la hipoteca.

Subrogació

És el procés jurídic per canviar la nostra hipoteca a una altra entitat financera per millorar les condicions econòmiques. La subrogació permet modificar el tipus d’interès o el termini d’amortització.

TAE (taxa anual equivalent)

És l’índex més efectiu per comparar préstecs. Per al seu càlcul, es prenen en consideració tres elements: l’interès nominal, les comissions i el termini d’amortització. Però no es té en compte el preu dels productes vinculats que imposen els bancs per aconseguir la hipoteca.

Taxació

Valoració econòmica d’un immoble realitzada per una empresa independent i homologada pel Banc d’Espanya.

Tipus d'interès

És el percentatge, aplicat al capital pendent, que es cobra en finançar un préstec de diners.

Tipus d'interès nominal

És el tipus d’interès pactat amb l’entitat, sense descomptar la taxa d’inflació.

Usdefruit

És la cessió del dret d’ús i gaudi d’una propietat a una altra persona, sense cedir-ne la titularitat.

HPO (habitatge amb protecció oficial)

Són habitatges subvencionats en part pel Govern. Estan destinats tant a la compra com al lloguer. La seva característica principal és que cal complir requisits especials per poder optar-hi i beneficiar-se dels seus avantatges econòmics.

Sol·licita una cita per informar-te'n

És molt fàcil, emplena el següent formulari per sol·licitar més informació o si ho prefereixes acosta't a la teva oficina.


Sol·licitar informació