Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb allò que disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Kutxabank us informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat, presteu el vostre consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades que proporcioneu a Kutxabank siguin tractades pels sistemes d'informació dels quals Kutxabank és responsable i sobre els quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable de tractament d'aquest lloc web és Kutxabank, SA, amb CIF A-95653077 i domicili social a la Gran Vía, 30-32, 48009, Bilbao. L'adreça electrònica de contacte és info@kutxabank.es i la del delegat de protecció de dades corporatiu és dpo@grupokutxabank.com.

ORIGEN DEL TRACTAMENT, CATEGORIES DE DADES TRACTADES I PREVISIÓ DE CESSIONS

Les dades personals s'obtenen en aquest lloc web directament de l'usuari, del seu representant legal o apoderat.

Així mateix, les dades de l'usuari seran comunicades exclusivament, en cas d'habilitació legal o si es té el seu consentiment, a societats del Grup i a les autoritats o els organismes oficials d'altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el frau, la prevenció del blanqueig de capitals i d'infraccions monetàries de naturalesa anàloga o la gestió de riscos i d'informació en matèria de solvència patrimonial i crèdit, i també als jutjats, als tribunals i a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en cas de requeriment i a qualsevol altra entitat que actuï com a col·laboradora necessària en determinades tramitacions.

D'altra banda, Kutxabank informa que no farà transferències de dades a empreses localitzades fora de l'Espai Econòmic Europeu o que tinguin els servidors ubicats fora d'aquesta àrea. Això no obstant, en els supòsits excepcionals en què es duguin a terme aquestes transferències internacionals, Kutxabank adoptarà les mesures necessàries perquè es facin a un país o a una organització que hagi ofert garanties adequades o que es puguin fonamentar en els principis legitimadors establerts normativament.

FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

Amb aquest text comuniquem a l'usuari que, depenent dels canals i dels serveis que consumeix, les seves dades poden ser objecte de tractament amb les finalitats següents:

  1. RELATIU ALS TRACTAMENTS DE DADES DELS USUARIS A TRAVÉS D'AQUEST WEB

Per tal que Kutxabank pugui estudiar una possible sol·licitud de contractació de qualsevol interessat, de cara a poder analitzar la viabilitat de la contractació, Kutxabank durà a terme, entre d'altres, activitats de gestió d'admissió, de reporting i de càlcul de capital, i també de verificació de la viabilitat en la contractació d'un producte. En aquest cas, el tractament de les dades resulta necessari per a l'aplicació de mesures precontractuals i, si escau, per a la formalització de la contractació sol·licitada per l'interessat.

Amb idèntica finalitat, Kutxabank farà valoracions de riscos en matèria creditícia o de contractació, i en podrà fer perfils de la capacitat creditícia, necessaris per a l'anàlisi de viabilitat d'execució del contracte sol·licitat. En aquests casos, Kutxabank podrà tractar, si escau, en compliment de la seva obligació legal d'analitzar la solvència i els riscos operacionals inherents a la sol·licitud de l'interessat, les dades obtingudes de diverses entitats emissores d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, inclosa la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya.

Així mateix, el manteniment de la relació contractual, en aquest cas establerta amb Kutxabank, legitima per a la gestió, l'administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis que l'usuari decideixi sol·licitar, l'adequació d'aquests serveis a les preferències i els gustos de l'usuari, l'estudi de la utilització dels serveis per part de l'usuari i el disseny de nous serveis relacionats amb aquests.

  1. RELATIU AL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS D'ÍNDOLE DIVERSA

Informar que per acomplir diversos requisits de compliment normatiu d'àmbit comptable, fiscal o administratiu, potser serà necessari tractar o cedir dades de naturalesa diversa a diversos organismes amb competència en la matèria, consultar fitxers comuns d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, obtenir informació que permeti complir amb requisits addicionals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i prevenir possibles conductes fraudulentes.

  1. RELATIU A LA GESTIÓ DE POSSIBLES CONSULTES D'INFORMACIÓ O RECLAMACIONS QUE ES FAN A TRAVÉS DEL WEB

S'habilita Kutxabank per tractar les dades dels interessats (siguin o no clients de l'entitat) per tal de garantir l'atenció correcta de les peticions efectuades.

  1. RELATIU A LA REMISSIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS

L'entitat procedirà a la remissió de comunicacions promocionals (a través de correu, publitramesa, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol altre mitjà), tant de caràcter general o adaptades a les característiques personals com per a l'oferta o la contractació amb l'usuari de productes i serveis comercialitzats pel Banc o per altres empreses del Grup Kutxabank i per part de tercers col·laboradors dedicats al sector bancari i financer, assegurador, immobiliari i de serveis, que resultin d'interès.

Aquesta remissió es farà emparada en l'interès legítim de Kutxabank per a la promoció de la seva activitat o, quan resulti aplicable, prèvia obtenció del consentiment dels interessats. En qualsevol cas, el consentiment indicat serà revocable i el client també es podrà oposar en qualsevol moment a aquest tractament.

A l'efecte d'aquesta política, el Grup Kutxabank està compost, entre d'altres, per les societats següents: Kutxabank, SA, Cajasur Banco, SAU, Kutxabank Gestión, SGIIC, SAU, Kutxabank Vida y Pensiones, SAU, Kutxabank Aseguradora, SAU, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa i Caja Vital Kutxa Fundación Bancaria. En qualsevol cas, podeu consultar informació detallada i actualitzada sobre el Grup Kutxabank a qualsevol sucursal de Kutxabank.

  1. RELATIU A L'ORGANITZACIÓ DE PROMOCIONS I SORTEJOS

De vegades, Kutxabank organitza promocions i sorteigs que poden ser d'interès per als usuaris. En qualsevol cas, en aquests supòsits, Kutxabank habilitarà els procediments oportuns amb la intenció de garantir el compliment d'allò que es preceptua en la normativa d'aplicació en matèria de protecció de dades.

  1. RELATIU A L'ENREGISTRAMENT DE TRUCADES DE CLIENTS, CLIENTS POTENCIALS I ALTRES INTERESSATS

Informar que, a causa de requisits de compliment normatiu, Kutxabank pot enregistrar les trucades o les comunicacions electròniques que mantingui amb l'usuari, i també mantenir registres informàtics i telemàtics d'accés als serveis, a partir d'un interès legítim, amb finalitats de control de qualitat i de seguretat, o com a conseqüència del compliment d'obligacions legals. Així mateix, i en cas que fos necessari, Kutxabank pot fer servir aquests enregistraments com a mitjà de prova en procediments judicials, administratius, arbitrals o de qualsevol altra naturalesa que es puguin suscitar. En aquest sentit, Kutxabank informarà d'aquesta circumstància en totes les trucades o comunicacions que siguin objecte d'enregistrament i de registre.

  1. RELATIU AL TRACTAMENT DE DADES DE CANDIDATS QUE ES REBEN FÍSICAMENT O TELEMÀTICAMENT

Amb la finalitat de participar en processos de selecció que tingui actualment Kutxabank o que es puguin requerir en el futur, aquestes dades personals es tractaran en els sistemes d'informació interns i es conservaran, tret que s'indiqui el contrari, sempre que tinguin vigència en processos de selecció tenint en compte el perfil professional dels candidats. Aquest tractament es farà sempre mitjançant el consentiment o una acció positiva per part dels diversos candidats (presencialment o telemàticament), als quals se'ls podrà requerir una acceptació expressa per continuar amb el tractament abans que el perfil personal passi a formar part de les bases de dades internes de candidats. No se'n farà cap cessió sense el consentiment exprés de l'interessat.

  1. RELATIU AL TRACTAMENT DE GALETES PRÒPIES I DE TERCERS

L'usuari pot consultar el detall de la informació sobre la política de Kutxabank en el tractament de les dades esmentades en l'enllaç següent: https://guiaviviendakutxabank.es/es/politica-de-cookies/

  1. RELATIU AL TRACTAMENT DE DADES DE TERCERS

Kutxabank pot tractar dades de tercers facilitades pel mateix usuari. En aquest sentit, l'usuari garanteix que ha informat i ha obtingut el consentiment d'aquests tercers per al tractament de les seves dades personals per part de Kutxabank. L'usuari també garanteix haver informat aquests tercers dels drets que els assisteixen en matèria de protecció de dades, els quals es poden adreçar al domicili social de Kutxabank, adjuntant una fotocòpia del DNI, per a l'exercici dels seus drets.

En els casos en què les dades personals siguin aportades per les persones que ostentin la pàtria potestat o per representants legals de persones incapacitades, seran aquests qui n'autoritzen la recollida, i també el seu ús i tractament per part de Kutxabank amb les finalitats descrites en aquesta Política de Privacitat web.

SEGURETAT I DRETS DELS USUARIS DEL LLOC WEB

Per a la seguretat dels serveis telemàtics prestats, Kutxabank us informa de l'existència i la utilització de mecanismes informàtics que no tenen per què identificar l'usuari, però que poden recopilar dades de navegació, tècniques i d'utilització o ús de pàgines i de continguts, la finalitat dels quals pot ser l'obtenció d'estadístiques d'ús i de funcionament, la resolució d'incidències o la proposta o el desenvolupament de nous serveis o productes. L'usuari pot configurar en qualsevol moment el seu navegador per impedir l'obtenció d'aquesta informació.

Kutxabank manté un compromís ferm amb relació a la protecció de les dades de caràcter personal i la confidencialitat de la informació de l'usuari.

Kutxabank garanteix el compliment de les mesures de seguretat, de caràcter organitzatiu i tècnic, que siguin apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que es pugui derivar del tractament per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, els costos d'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, l'abast del tractament i també els riscos a què estiguin exposades i l'impacte que això pugui tenir sobre els drets i les llibertats de les persones físiques, tant provinents de l'acció humana com del medi físic o natural, amb la qual cosa es dona compliment a allò que exigeix la normativa vigent.

Això no obstant, l'usuari queda informat i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Davant controvèrsies relacionades amb el tractament de les dades de caràcter personal, l'usuari pot contactar en qualsevol moment amb el delegat de protecció de dades de Kutxabank a través de l'adreça electrònica dpo@grupokutxabank.com, presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent i també exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les seves dades personals. L’usuari  pot exercitar aquests drets mitjançant comunicació per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI, adreçada al domicili social de Kutxabank indicat anteriorment.

Quant a l'horitzó de tractament, les dades es tractaran i s'emmagatzemaran sempre que sigui necessari per a la relació establerta amb l'usuari. També es retindran per complir amb els requisits de la normativa aplicable, prevenir accions il·lícites, resoldre disputes o solucionar controvèrsies de naturalesa diversa. Quan el tractament de les dades ja no sigui necessari, Kutxabank procedirà a la seva eliminació o al seu bloqueig d'acord amb la política de retenció i de supressió de dades corporativa i amb els terminis de prescripció legalment establerts.

En aquest espai web es notificarà qualsevol canvi que es faci en aquesta Política de Privacitat sense canvis retroactius que redueixin els drets a la privacitat, tret que sigui requerit legalment; en aquests casos s'involucrarà l'usuari per a l'obtenció, si escau, del corresponent consentiment per al tractament realitzat.